Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie

Číslo
6/2008
Schválené
27. marca 2008
Účinnosť od
5. mája 2008