Agendy

Podnikateľ

Daň z nehnuteľností – Podnikateľ
Daň za predajné automaty – Podnikateľ
Daň za psa – Podnikateľ
Daň za ubytovanie – Podnikateľ
Daň za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Daň za užívanie verejného priestranstva – letná terasa mimo centrum – Podnikateľ
Daňové nedoplatky – Podnikateľ
Dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (poruchy podzemných vedení v MK) – Podnikateľ
Dodatočné povolenie stavby – Podnikateľ
Evidencia psov – Podnikateľ
Exekučné daňové konanie – Podnikateľ
Kolaudácia stavby – miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Konanie verejného kultúrneho podujatia – Podnikateľ
Konanie verejného športového podujatia / aktivity na území mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – poplatok za znečisťovanie ovzdušia – Podnikateľ
Malý zdroj znečisťovania ovzdušia – povolenie – Podnikateľ
Mestská polícia – bezpečnosť – Podnikateľ
Návrh na spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania – Podnikateľ
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na reklamnú stavbu – Podnikateľ
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Podnikateľ
Návrh na vyhlásenie pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Odhlásenie odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov – Podnikateľ
Odvody z hazardných hier do rozpočtu mesta – Podnikateľ
Ohlásenie drobnej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie drobnej stavby na miestnej/účelovej komunikácii – Podnikateľ
Ohlásenie jednoduchej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby – Podnikateľ
Ohlásenie reklamnej stavby – drobná stavba – Podnikateľ
Ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka k vydaniu osvedčenia o zápise do evidencie – Podnikateľ
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác – Podnikateľ
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnej/účelovej komunikácii – Podnikateľ
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – Podnikateľ
Ohňostrojné práce – Podnikateľ
Osobitné užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Oznámenie o jednorazovej prevádzkovej dobe (uzavretá spoločnosť) – Podnikateľ
Oznámenie o ukončení vyhradenia parkovacieho miesta – Podnikateľ
Oznámenie o určení prevádzkovej doby – Podnikateľ
Oznámenie o užívaní verejného priestranstva dlhodobo stojacim vozidlom – Podnikateľ
Oznámenie o vykonaní zmeny údajov – vyhradenia parkovacieho miesta – Podnikateľ
Oznámenie o zrušení (ukončení) činnosti prevádzkarne – Podnikateľ
Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstva – Podnikateľ
Ponuka na prevod nehnuteľnosti do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Ponuka na prevod stavieb inžinierskych sietí do majetku mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Poplatok za komunálny odpad – Podnikateľ
Porealizačné zamerania – Podnikateľ
Povolenie predčasného užívania stavby- miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Povolenie odstránenia stavby – Podnikateľ
Povolenie terénnych úprav – Podnikateľ
Povolenie zmeny stavby pred dokončením – Podnikateľ
Predaj na trhových miestach – Podnikateľ
Predaj na trhových miestach – ambulantný predaj – Podnikateľ
Predĺženie platnosti stavebného povolenia – Podnikateľ
Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Podnikateľ
Prehlásenie o zabezpečení odborného vedenia uskutočňovania stavby – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác – Podnikateľ
Prenájom nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – stavebné konanie – Podnikateľ
Prenájom priestorov Radnice – Podnikateľ
Prenájom priestorov Veľká sieň mestského úradu – Podnikateľ
Prenájom priestorov Zasadacie miestnosti mestského úradu (zasadačky) – Podnikateľ
Prevod nehnuteľnosti – nebytových priestorov a stavieb vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prevod nehnuteľnosti – pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Prihlásenie (zmena) sa k odvozu komunálneho odpadu pre právnické osoby a podnikateľov – Podnikateľ
Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Pamiatka zosnulých – Podnikateľ
Prihláška pre účasť na príležitostnom trhu Vianočné trhy – Podnikateľ
Pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu – Podnikateľ
Rozkopávky v zeleni – Podnikateľ
Stavebné povolenie – Podnikateľ
Stavebné povolenie – miestna/účelová komunikácia – Podnikateľ
Stavebné povolenie reklamnej stavby (nad 3m2) – Podnikateľ
Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní – Podnikateľ
Súhlas k ambulantnému predaju v meste Banská Bystrica – Podnikateľ
Súhlas k predaju na trhových miestach v meste Banská Bystrica – Podnikateľ
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách – Podnikateľ
Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (vyhradené parkovanie) – Podnikateľ
Uzávierka (obchádzka, odklon) miestnej komunikácie – Podnikateľ
Verejná zbierka – Podnikateľ
Verejné zhromaždenie – Podnikateľ
Vrátenie preplatku na dani – Podnikateľ
Vydanie kolaudačného rozhodnutia – Podnikateľ
Vydanie záväzného stanoviska (verejná lekáreň) – Podnikateľ
Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – vydanie osvedčenia – Podnikateľ
Vyjadrenie sa k záberu pozemku/ov vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica pre potreby územného konania – Podnikateľ
Výrub dreviny – stromu – Podnikateľ
Žiadosť na použitie erbu mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Žiadosť na výlep plagátov – Podnikateľ
Žiadosť o pokračovanie vyhradeného parkovania a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Podnikateľ
Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre rozhodnutie o umiestnení stavby – Podnikateľ
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta – Podnikateľ
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta a oslobodenie alebo zníženie dane – Podnikateľ
Žiadosť o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ
Žiadosť o zriadenie a prevádzkovanie letnej terasy – SVOZ – centrum mesta – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o dočasné pozastavenie činnosti SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vydanie potvrdenia o trvaní evidencie SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o vyradenie z evidencie SHR – Podnikateľ
Žiadosť samostatne hospodáriaceho roľníka o zmenu v evidencii SHR – Podnikateľ
Zmena adresy pre daňové účely – Podnikateľ
Zmena doby trvania reklamnej stavby (nad 3m2) – Podnikateľ
Zmena lehoty na dokončenie stavby – Podnikateľ
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica (po realizácii stavieb inžinierskych sietí) – Podnikateľ
Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Podnikateľ
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Podnikateľ
Zvláštne užívanie miestnej komunikácie – Podnikateľ