Agendy

Predaj na trhových miestach – Občan

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica sú stanovené Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013 a VZN č. 3/2019.

Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj.

 

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

 • pre výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu povolenie príslušného orgánu štátnej správy (rozhodnutie miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva k ambulantnému predaju, potvrdenie o registrácii prevádzkarne potravinárskeho podniku pre potraviny živočíšneho pôvodu).

Správne poplatky

 • bez poplatku

Sadzba

 • podľa schváleného cenníka

Úhrady

 • osobne do pokladne MsÚ, bankovým prevodom, hotovostným vkladom na účet Mesta

Všeobecné záväzné nariadenia

Podpisovanie

 • žiadateľ

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS
 • Emailová adresa

Procesy po podaní žiadosti

 • vydanie súhlasu na predaj na trhových miestach