Úradné sekcie

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

 • riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru,
 • stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje Mesto Banská Bystrica na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektami podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zodpovedá za koordináciu úloh vyplývajúcich z PHSR a iných strategických dokumentov Mesta Banská Bystrica,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • zodpovedá za efektívnosť hospodárenia zverených oddelení,
 • zabezpečuje vypracovanie strategických a koncepčných materiálov v oblasti športu, kultúry, cestovného ruchu a informačného centra zameraných na propagáciu mesta,
 • zabezpečuje činnosti v oblasti športu, kultúry, cestovného ruchu, a informačného centra,
 • identifikuje vecné problémy súvisiace s činnosťou odboru, analyzuje ich, spracúva a navrhuje racionalizačné postupy,
 • zostavuje celoročný kalendár podujatí mesta,
 • zabezpečuje propagáciu akcií mesta a iných podujatí na reklamných plochách mesta a webových stránkach ,
 • spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi mestského úradu a ostatnými organizáciami zriadených mestom,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre riadené organizačné útvary z PHSR, rozvojového programu mesta a ostatných dokumentov mesta,
 • podieľa sa na budovaní a pozitívnom upevňovaní značky mesta a jeho zatraktívnenia po stránke rozvoja cestovného ruchu, kultúry a športu ,
 • iniciuje a realizuje rokovania s inštitúciami v oblasti kultúry, športu a cestovného ruchu a rôznymi regionálnymi inštitúciami, následne predkladá vedeniu mesta námety a návrhy k
  všeobecnému rozvoju a pozitívnej propagácii mesta,
 • zabezpečuje nízkonákladové propagačné predmety a publikácie slúžiace na propagáciu mesta,
 • vybavuje podnety, návrhy a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva,
 • pripravuje materiály do mestského zastupiteľstva za jednotlivé oblasti činnosti odboru,

Oznamy

Agendy

Sekcie: