Úradné sekcie

Odbor sociálnych vecí

 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru (oblasť sociálnych vecí),
 • stanovuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje Mesto Banská Bystrica na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektami podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • zodpovedá za efektívnosť hospodárenia zverených oddelení,
 • vypracúva, aktualizuje a hodnotí komunitný plán sociálnych služieb v územnom obvode mesta a utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 • zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele,
 • riadi a koordinuje činnosť ZSS dlhodobej starostlivosti (OSDS)
 • riadi a koordinuje činnosti v rámci účasti na medzinárodných projektoch, projektoch podporených zo štátneho fondu a iných grantov,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, MVO a medzinárodnými subjektmi pri zabezpečovaní rozvoja sociálnych služieb,
 • koordinuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo Sociálneho rozvoja v rámci PHSR, v rámci Rozvojového programu mesta a iných strategických dokumentov mesta,
 • zabezpečuje podklady a návrhy na spracovanie zmlúv, ktoré sa týkajú činnosti odboru,
 • zastupuje mesto na základe zákonného zmocnenia alebo splnomocnenia oprávnenou osobou,
 • vedie evidencie zmlúv týkajúce sa činnosti oddelení a zabezpečuje ich priebežné vyhodnocovanie,
 • spracováva stanoviská k externým materiálom, pripravuje návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných právnych noriem a pokynov týkajúcich sa činnosti odboru,
 • pripravuje podklady pre činnosť príslušnej komisie mestského zastupiteľstva,
 • spolupracuje pri prešetrovaní petícií a sťažností v rozsahu vymedzenej odbornej pôsobnosti,
 • vybavuje podnety, návrhy a interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva a na diskusnom fóre webovej stránke Mesta Banská Bystrica,
 • pripravuje materiály do mestskej rady a mestského zastupiteľstva za jednotlivé oblasti.
 • zodpovedá za zavádzanie, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality v zariadeniach sociálnych služieb v pôsobnosti odboru sociálnych vecí a projektového riadenia,
 • poskytuje koncepčnú, metodickú a poradenskú pomoc zariadeniam sociálnych služieb v pôsobnosti odboru v oblasti systému manažérstva kvality,
 • metodicky riadi a koordinuje komunitnú prácu zameranú na komunitný rozvoj a komunitné vzdelávanie v komunitných centrách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 • v rámci komunitných centier vytvára vhodné podmienky pre poskytovanie odborných, vzdelávacích, rekreačných, kultúrnych, záujmových a voľnočasových aktivít,
 • podporuje preventívne programy prehlbovania sociálnej exklúzie formou integračných aktivít,
 • organizuje programy na získanie, rozvoj a podporu vzdelanostných a vedomostných
  zručností,
 • zabezpečuje činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti sociálnych služieb: sociálne šetrenia v domácnosti, sociálnu a lekársku posudkovú činnosť, posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, príprava zmlúv o poskytovaní finančného príspevku neverejným poskytovateľom, poskytovanie poradenstva.
 • zodpovedá za poskytovanie služieb pre rodiny s deťmi prostredníctvom mestských detských jaslí,
 • poskytuje služby pre rodiny s deťmi prostredníctvom mestských detských jaslí,
 • V spolupráci s odborom rozvojových aktivít mesta:
  – sleduje čerpanie dotácií a ostatných mimorozpočtových zdrojov v oblasti sociálnych vecí,
  – riadi projekty a projektový tím v oblasti sociálnych vecí,
  – kontroluje realizácie všetkých aktivít projektu v oblasti sociálnych vecí,
  – komunikuje s poskytovateľom NFP v oblasti sociálnych vecí,,
  – vedie projektovú agendu v oblasti sociálnych vecí,
  – zabezpečuje publicitu, informovanosť a monitoring projektu v oblasti sociálnych vecí,

Oznamy

Agendy

Sekcie: