Úradné sekcie

Sprostredkovateľský orgán pre IROP

E-mail: soirop@banskabystrica.sk
Kontakt: Ing. Viera Károlyová, e-mail: viera.karolyova@banskabystrica.sk

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP“) ako programový dokument SR na obdobie rokov 2014 – 2020  má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Celková alokácia Integrovaného regionálneho operačného programu za zdroje EÚ predstavuje 1 935 724 762 EUR.


Prioritné osi IROP

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

 • Investičná priorita č. 1.1: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov.
 • Investičná priorita č. 1.2: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 • Investičná priorita č. 2.1: Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
 • Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

 • Investičná priorita č. 3.1: Podpora rastu priaznivého pre zamestnanosť a to rozvíjaním vnútorného potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre konkrétne oblasti vrátane konverzie upadajúcich priemyselných regiónov a posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických prírodných a kultúrnych zdrojov.

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie

 • Investičná priorita č. 4.1: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach vrátane verejných budov a v sektore bývania.
 • Investičná priorita č. 4.2: Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec týchto požiadaviek.
 • Investičná priorita č. 4.3: Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

 • Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Prioritná os č. 6: Technická pomoc

Vytvára podporný mechanizmus pre orgány zapojené do riadenia IROP (najmä RO pre IROP, sprostredkovateľské orgány pod RO pre IROP a fungovania inštitucionálneho zabezpečenia partnerstva pre prípravu a vykonávanie regionálnych integrovaných územných stratégií) na vykonávanie úloh podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

V rámci prioritnej osi sú definované dva špecifické ciele prostredníctvom, ktorých budú realizované jednotlivé aktivity na dosiahnutie definovaných výsledkových a výstupových ukazovateľov:

6.1  Podpora efektívnej implementácie Operačného programu
6.2  Zabezpečenie publicity, informovanie a podpory prijímateľov v procese implementácie

Prioritná os č. 7: REACT-EU

 • Investičná priorita č. 7.1: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.

Prioritná os č. 8: Technická pomoc – REACT-EU

Vytvára podporný mechanizmus pre zabezpečenie fungovania regionálnych centier a existujúcich RO/SO pre IROP, ktoré budú jedným z funkčných prvkov vo vykonávaní regionálnej politiky MIRRI SR, najmä Operačného programu Slovensko 2021+ a implementácie prioritnej osi 7.

V rámci prioritnej osi sú definované nasledovné špecifické ciele:

8.1 Podpora vytvorenia regionálnych štruktúr na programové obdobie 2021-2027

8.2 Podpora existujúcich kapacít RO/SO pre IROP pri implementácii REACT-EU

Prioritná os č. 9: FAST CARE

 • Investičná priorita č. 9.1: Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine.


Integrovaný regionálny operačný program

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovany-regionalny-operacny-program/index.html

Informácie ohľadom  IROP nájdete na webstránke RO pre IROP www.mirri.gov.sk a na  www.partnerskadohoda.gov.sk


Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS)

Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja (ďalej len RIÚS BBK), ktorej súčasťou je aj Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Banská Bystrica, predstavuje svojim modelom implementačný mechanizmus Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len IROP) zakladajúceho sa predovšetkým na integrovanom prístupe k územnému rozvoju a posilnení úlohy a vzťahov v konkrétnom území. Ide o multisektorový a multidimenzionálny plánovací dokument, ktorý je spracovaný za účelom koordinácie integrovaných teritoriálnych investícií na území Banskobystrického kraja.

RIÚS BBK sústreďuje investície do presne definovaného priestoru Banskobystrického kraja a jeho budúcich funkčných území vrátane mestskej funkčnej oblasti.

Hlavným cieľom RIÚS BBK je zlepšenie kvality života obyvateľov a regionálnej konkurencieschopnosti územia s dôrazom na vyvážený územný rozvoj prostredníctvom vhodne zvolenej kombinácie intervencií regionálneho a miestneho charakteru, uplatnením špecificky miestneho prístupu a prispieva k napĺňaniu vízie BBK.


Udržateľný mestský rozvoj (UMR)

Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je samostatnou a neoddeliteľnou súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS), ktorý vychádza z integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Ide o špecifickú časť stratégie zameranú UMR mesta Banská Bystrica a jeho funkčného mestského územia.

Do stratégie UMR patrí mesto Banská Bystrica spolu s jeho mestským funkčným územím:

Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina, Vlkanová.

Dokument RIÚS BBK (vrátane IÚS UMR) nájdete na tomto odkaze.


Riadiaci orgán (RO)

Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený členským štátom, ktorý je určený na realizáciu programu, a ktorý zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.

Riadiaci orgán pre IROP je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) www.mirri.gov.sk

Informácie k Integrovanému regionálnemu operačnému programu: www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/


Sprostredkovateľský orgán (SO)

Kontakt: soirop@banskabystrica.sk

Sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) je určený na plnenie určitých úloh riadiaceho orgánu a to na základe jeho písomného poverenia na výkon časti úloh.

V nadväznosti na implementáciu IROP bolo Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14.mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 krajské mesto Banská Bystrica určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) 2014-2020.

Uznesenie Vlády SR č. 232:

www.rokovania.gov.sk

 

Oznamy