Projekty

Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

Mestská cyklotrasa Hušták-Kráľová – vetva B (Cyklolávka ponad R1)
Regenerácia vnútrobloku Tulská na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. etapa
Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 2. etapa
Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich verejnej osobnej dopravy v Banskej Bystrici
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice a odborných učební ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ J.G. Tajovského, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební a odborných učební ZŠ Slobodného slovenského vysielača, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ J. Bakossa, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, školskej knižnice a odbornej polytechnickej učebne ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a odborných učební ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne, odborných učební a školskej knižnice ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica
Rozšírenie kapacity Materskej školy Ul. 9. mája 26, Banská Bystrica
Cyklistický chodník ESC-Podlavice, Banská Bystrica