Oddelenia

Rada partnerstva pre RIUS

Rada Partnerstva predstavuje zoskupenie kľúčových sociálno-ekonomických partnerov, na úrovni kraja a vo veciach udržateľného mestského rozvoja na úrovni mestskej funkčnej oblasti mesta, za účelom spoločne prijímať rozhodnutia vo vzťahu k RIÚS obsahujúcej aj stratégiu UMR.

Radu Partnerstva tvoria nasledovné subjekty, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu Banskobystrického kraja:

 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Obec v sídle kraja
 • ZMOS Banskobystrického regiónu
 • RZMO Horehronia a stredného Rudohoria
 • RZMO okresov Zvolen, Detva, Krupina
 • RZMO Stredného Gemera
 • RZMO Žiarsky región
 • ZMO Gemera a Malohontu
 • ZMO Novohradu
 • ZMO Veľkokrtíšskeho regiónu
 • Zväz autobusovej dopravy
 • Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.
 • OZ Vidiecky parlament na Slovensku
 • Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Priatelia Zeme – CEPA
 • Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
 • Miestna akčná skupina MALOHONT
 • Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre IROP
 • Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre IROP
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, gestor výkonu politiky v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre IROP
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, gestor politík v oblasti marginalizovaných rómskych komunít
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, gestor politík v oblasti vzdelávania
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, gestor politík v oblasti sociálnych služieb
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, gestor politík v oblasti dopravy
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, gestor politík v oblasti životného prostredia

Štatút a rokovací poriadok Rady partnerstva pre regionálnu integrovanú územnú stratégiu Banskobystrického kraja na roky 2014 – 2020 je zverejnený vo Vestníku MPRV SR, čiastka 21/2015 zo dňa 26.10.2015:

www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2015