Projekty

Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica

Stav
Zrealizované

Banská Bystrica, ochrana  intravilánu pred povodňami

 

Investor: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Názov stavby: Banská Bystrica, ochrana  intravilánu pred povodňami

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v súčasnosti realizuje stavbu „Banská Bystrica, ochrana  intravilánu pred povodňami“. Jej cieľom je ochrániť mesto Banská Bystrica pred povodňami zrealizovaním ochrannej línie od cestného mosta  do Iliaša až po zaústenie Selčianskeho potoka do Hrona. Zabezpečené bude prevedenie povodňových prietokov v koryte Hrona na úrovni prietoku Q100 (tzv. storočnej vody), a to s bezpečnostnou rezervou 1,0 m nad túto úroveň, čo ochráni intravilán mesta aj pri väčších povodniach, ktorých dosah by bol ešte zničujúcejší. Súčasná ochrana vybudovaná v roku 1974 neprevedie korytom ani tzv. 50-ročnú vodu. Na povodňou ohrozenom území sa pritom nachádzajú rodinné a bytové domy na Uhlisku a v centre mesta, školy, železničná a autobusová stanica, zimný štadión, dom kultúry, nebytové objekty a plochy občianskej vybavenosti, areál drevárskej fabriky Smrečina Hofatex, priemyselné objekty v časti Majer a na Zvolenskej ceste, priemyselný areál Šalková, rýchlostná cesta R1, ako aj mosty a lávky ponad Hron, železnica a poľnohospodárska pôda. Realizáciou protipovodňových opatrení sa nielen ochráni zdravie a život obyvateľov v chránenom území, ale zabezpečený bude aj jeho bezpečný územný a hospodársky rozvoj, pričom sa zachová hydromorfologická charakteristika koryta Hrona

V súčasnosti už realizovaná stavba bude pozostávať z úpravy brehov, navýšenia ochranných hrádzí, vybudovania nových nábrežných múrikov a zabezpečenia k nim prislúchajúceho mobilného hradenia, ktoré sa na múriky osadí iba v čase povodní. Stavebná časť projektu je rozdelená na štyri úseky:

1.     dolný úsek – pozdĺž rýchlostnej cesty R1 od mosta v Kráľovej po zaústenie potoka Bystrica

Popri ceste R1 sa vybuduje nový nábrežný múrik a pre zabránenie spätného vzdutia Malachovského, Radvanského a Tajovského potoka  bude vyriešené aj ich zaústenie, čím sa predíde vyliatiu vody na rýchlostnú cestu R1.

Na dolnom úseku Hrona bude samostatnou stavbou riešená protipovodňová ochrana územia na pravom a ľavom brehu rieky od cestného mosta v Kráľovej až po most do Iliaša. Jestvujúci múrik popri priemyselnej zóne bude zrekonštruovaný a na pokračovaní ochrannej hrádze bude dobudovaný 1,0 m vysoký nábrežný múrik s dĺžkou približne 1,0 km až po most v Iliaši.

2.     stredný úsek – centrálna časť mesta od zaústenia potoka Bystrica po most pri Smrečine na Uhlisku

Zrekonštruovaný bude nábrežný múrik na obidvoch stranách rieky Hron, popri ktorom budú vybudované nové dláždené promenádne chodníky s novovysadenými stromoradiami. Výška múrikov bude pritom max. 1,2 m nad úrovňou promenádnych chodníkov. Na zaústení Rudlovského potoka sa vybuduje zátvorný objekt s čerpacou stanicou, ktorou sa počas povodní budú vody prečerpávať z potoka do Hrona.

3.     horný úsek – od mosta pri Smrečine po lávku pre peších v Majeri

Podobne ako v centre mesta bude na obidvoch stranách Hrona postavený nábrežný múrik, popri ktorom budú vybudované nové dláždené promenádne chodníky. Výška múrikov bude pritom max. 1,2 m nad úrovňou promenádnych chodníkov.

Samostatnou stavbou bude riešený úsek medzi lávkou pre peších v Majeri a cestným mostom do priemyselného parku v Šalkovej cez Selčiansky potok. Vybudovaný bude nábrežný múrik na pravom brehu Hrona (pri Smrečine) a na pravom brehu Selčianskeho potoka. Popri potoku bude zároveň prevýšená aj existujúca ochranná hrádza.

4.     potok Bystrica od jeho zaústenia po lávku pre peších pri mestskom parku na ulici Janka Kráľa

V tomto úseku sa vybudujú nábrežné múriky na storočnú vodu pre ochranu pred spätným vzdutím vôd z Hrona, pričom lávky a premostenia budú zabezpečené montovaným hradením.

Ochranné múriky zabezpečia prevedenie storočnej vody, v prípade povodne budú dodatočným montovaným hradením zabezpečené aj všetky mosty a ostatné otvory v nábrežnom múre tak, aby nemohlo dôjsť k rozlievaniu vôd mimo koryta. Mobilné hradenie bude osádzané na korunu týchto múrikov len v prípade potreby, ak by hrozila väčšia než storočná povodeň. Keďže toto mobilné hradenie nebude permanentne osadené, nebude tvoriť ani vizuálnu ani pevnú prekážku v prostredí.

V priemyselnom parku v Šalkovej bude vybudovaný sklad mobilného hradenia, v ktorom budú okrem všetkých jeho komponentov umiestnené aj všetky mechanizmy a dopravné prostriedky na jeho prevoz, čerpacia technika a ostatné príslušenstvo pre potreby protipovodňových zásahov.

Stavba je v plnom rozsahu riešená v súlade so záväznou časťou územného plánu mesta Banská Bystrica, pričom z veľkej časti využíva trasu už exitujúcich nábrežných múrov, ktoré budú odstránené a nahradené novými konštrukciami. Stavebné práce budú realizované na brehoch rieky s ponechaním jej pôvodného koryta. V procese prípravy stavby sa zohľadňovali existujúce prvky zelenej infraštruktúry a bol stanovený jej ekologicky prijateľný rozsah. Zároveň boli na maximálne možnú mieru minimalizované zásahy do sprievodných drevín, ktoré budú kompenzované sadovými úpravami zrealizovanými v závere prác popri promenádnych chodníkoch.

Samotná výstavba bude prebiehať po etapách tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzovala život v meste a dopravu popri rieke Hron, pričom predpokladaný termín ukončenia stavby ako celku je v marci 2021.

Galéria