Školstvo

Materské školy

Materské školy so zriaďovateľom mesta Banská Bystrica

Materská škola / Adresa Telefón Riaditeľka Internet E-mail
1. Buková 22 048/4231350 Mgr. Erika Valašťanová webstránka ms.bukova@banskabystrica.sk
2. Cesta k nemocnici 37 048/4113118 Mgr. Daniela Pavlendová webstránka ms.cestaknem@banskabystrica.sk
3. 9. mája 26 048/4112436 Mgr. Mária Dianová webstránka ms.9maja@banskabystrica.sk
4. 29. augusta 14 048/4141172 PaedDr. Eva Šávoltová webstránka ms.29augusta@banskabystrica.sk
5. Horná 22 048/4154714 Mgr. Ingrid Ďurčíková webstránka ms.horna@banskabystrica.sk
6. Hronská 18 048/4186191 Milena Kozáková ms.hronska@banskabystrica.sk
7. Jakubská cesta 77 048/4285228 Zuzana Dananajová webstránka ms.jakubska@banskabystrica.sk
8. Na Lúčkach 2 048/4230255 Mgr. Andrea Maslíková ms.naluckach@banskabystrica.sk
9. Jilemnického 8 048/4135120 Mgr. Martina Fekiačová webstránka ms.jilemnickeho@banskabystrica.sk
10. Karpatská 3 048/4173762 Mgr. Alena Oravcová webstránka ms.karpatska@banskabystrica.sk
11. Kremnička 22 048/4101895 Milota Róthová webstránka ms.kremnicka@banskabystrica.sk
12. Profesora Sáru 3 048/4143542 Mgr. Michaela Vargová, PhD. webstránka ms.profsaru@banskabystrica.sk
13. Lazovná 32 048/4155103 PaedDr. Daša Vetráková webstránka ms.lazovna@banskabystrica.sk
14. Magurská 14 048/4173781 Mgr. Ivana Kršteníková webstránka ms.magurska@banskabystrica.sk
15. Nová 2 048/4230416 Mgr. Svetlana Svetlíková webstránka ms.nova@banskabystrica.sk
16. Odbojárov 9 048/4116912 Mgr. Oľga Betková webstránka ms.odbojarov@banskabystrica.sk
17. Radvanská 26 048/4101455 Jana Vyletelová webstránka ms.radvan26@banskabystrica.sk
18. Radvanská 28 048/4162774 Mgr. Iveta Sitková webstránka ms.radvan28@banskabystrica.sk
19. Sásovská cesta 21 048/4177293 Milada Ursínyová webstránka ms.sasovska@banskabystrica.sk
20. Senická cesta 82 048/4142508 Bc. Janka Polomská webstránka ms.senicka@banskabystrica.sk
21. Na Starej tehelni 7 048/4145554 Mgr. Zuzana Kováčová webstránka ms.natehelni@banskabystrica.sk
22. Strážovská 3 048/4174637 Mgr. Jana Danková webstránka ms.strazovska@banskabystrica.sk
23. Šalgotarjánska 5 048/4136436 PaedDr. Ľubica Dobrotová webstránka ms.salgotarjanska@banskabystrica.sk
24. Družby 3 048/4135263 Mgr. Perla Snopková webstránka ms.druzby@banskabystrica.sk
25. Tatranská 63 048/4173756 Mgr. Tatiana Krethová webstránka ms.tatranska@banskabystrica.sk
26. Trieda SNP 77 048/4144817 Mgr. Milena Kováčová ms.triedasnp@banskabystrica.sk
27. Tulská 25 048/4139267 Mgr. Eunika Boldiová webstránka ms.tulska@banskabystrica.sk
28. ZŠ s MŠ Jána Bakossa, Bakossova 5 048/4153347 Mgr. Janka Danihlíková webstránka skola@zsbakbb.edu.sk
29. ZŠ s MŠ Radvanská 1 048/4161927 Mgr. Katarína Príbojová webstránka skolaradvan@skolaradvan.sk

Mestské školy iných zriaďovateľov na území mesta Banská Bystrica

Materská škola                                                      Adresa Zriadovateľ
1. Špeciálna materská škola Kollárova 55, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
2. Materská škola pri zdravotníckom zariadení Nám. L. Svobodu 4, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
3. Súkromná špeciálna materská škola Slnečná 34, Banská Bystrica STADETORE n. o., Slnečná 34, Banská Bystrica
4. Súkromná materská škola SPEAK STAR Nad plážou 7, Banská Bystrica Jazyková škola SPEAK, spol.s r.o., Kuzmányho 19, Banská Bystrica
5. Materská škola pri ZŠ Štefana Moysesa T. Andrašovana 44, Banská Bystrica Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Banská Bystrica
6. Súkromná materská škola Horná Strieborná  7, Banská Bystrica Kreatívne centrum, s.r.o., Nám. SNP 7, Banská Bystrica
7. Súkromná materská škola U Macka Macíka Tajovského 5, Banská Bystrica Detské centrum U Macka Macíka, o.z., Tajovského 5, Banská Bystrica
8. Súkromná materská škola Tatranská 10, Banská Bystrica Materské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
9. Súkromná materská škola Severná 5, Banská Bystrica Materské centrum Hviezdička, n.o., Ďumbierska 36, Banská Bystrica
10. Súkromná materská škola Mládežnícka 51, Banská Bystrica Mgr. Boris Šabo, Tulaská 34, Banská Bystrica
11. Súkromná materská škola Rakytovská cesta 6389, Banská Bystrica PhDr. Monika Šabová, PhD., Mládežnícka 2, Banská Bystrica
12. Súkromná materská škola School of English Excellence J. Kráľa 11, Banská Bystrica Občianske združenie pri súkromnej jazykovej škole School of English Excellence
13. Súkromná materská škola Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica