Oddelenia

Technická pomoc

Názov projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP REACT-EÚ v krajskom meste Banská Bystrica

Opis projektu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2925/2023

 

 

 

Názov projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Banská Bystrica na obdobie 07/2023 – 09/2023

Opis projektu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2923/2023

 

 

 

Názov projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Banská Bystrica na obdobie 11/2019 – 06/2023

Opis projektu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 928/2020

 

 

 

 

Názov projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom mesta Banská Bystrica na obdobie 11/2017 – 10/2019

Opis projektu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 269/2018/MPRVSR-990

 

 

 

 

Názov projektu: Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom mesta Banská Bystrica na obdobie 02/2016 – 10/2017

 

Názov projektu:     Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Banská Bystrica na obdobie 02/2016 – 10/2017

Cieľ projektu:         Podpora efektívnej implementácie Operačného programu.

Opis projektu:        Projekt je zameraný na vytvorenie podmienok pre efektívnu implementáciu IROP v krajskom meste Banská Bystrica ako sprostredkovateľskom orgáne
prostredníctvom administratívnych kapacít, ich vzdelávania, zvyšovania odbornosti a odborných hodnotiteľov.
Výkon činnosti sprostredkovateľského orgánu má dopad na celé územie mestskej funkčnej oblasti.
Výsledkom projektu je napĺňanie úloh vyplývajúcich sprostredkovateľskému orgánu zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
na optimálnej profesionálnej úrovni.

Číslo projektu:       302061I693

Prijímateľ:          Mesto Banská Bystrica, Slovenská republika

Začiatok realizácie aktivít projektu: 02/2016

Koniec realizácie aktivít projektu: 10/2017

Výška poskytnutého NFP:       60 000,00 € (85 % EÚ a 10 % ŠR)

 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

http://www.partnerskadohoda.gov.sk   http://www.mpsr.sk   http://www.banskabystrica.sk

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 218/2017-990/MPRV SR

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 218/2017-990/MPRV SR zo dňa 20.09.2017