Oddelenia

Oznamovanie podozrení z podvodov

Európska komisia zriadila s cieľom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) so sídlom v Bruseli. V podmienkach SR bol funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverený odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR. Jeho úlohou je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do siete AFCOS (Anti-Fraud Coordination Service – Koordinačný útvar pre boj proti podvodom). Sieť AFCOS pozostáva z orgánov a inštitúcií SR, ktoré poskytujú finančné prostriedky EÚ a narábajú s nimi. Sú príslušné kontrolovať zaobchádzanie s týmito prostriedkami a je im zverená právomoc plniť úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ. Jedným zo sieťových partnerov je aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (Riadiaci orgán pre IROP).

Pri podozrení na podvodné, korupčné, či iné protizákonné správanie v súvislosti s využívaním prostriedkov Európskej únie v rámci projektov Integrovaného regionálneho operačného programu je možné nahlásiť priamym zaslaním na e-mailovú adresu: nahlasovanie.irop@banskabystrica.sk,

Anonymné nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania (nahlásenia budú postúpené príslušným orgánom v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ)

Polia označené hviezdičkou * sú povinné.

Základné informácie k podozreniam z protispoločenskej činnosti nájdete na:

Užitočné linky