Úradné sekcie

Odbor rozvojových aktivít mesta

 • tvorí koncepcie, riadi, koordinuje a kontroluje činnosť oddelení organizačne začlenených do odboru s cieľom podpory rozvojových aktivít mesta,
 • určuje stratégiu a politiku činnosti oddelení vo svojej riadiacej činnosti,
 • reprezentuje mesto na rokovaní s orgánmi samosprávy, štátnej správy alebo subjektmi podnikateľského alebo nepodnikateľského sektora,
 • zúčastňuje sa na zasadnutiach komisií mestského zastupiteľstva, mestskej rady a mestského zastupiteľstva,
 • zodpovedá za kvalitu podkladov a materiálov predkladaných do mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií,
 • riadi efektívnosť oddelení vo svojej pôsobnosti,
 • zodpovedá za aktualizáciu PHSR a zabezpečuje jeho implementáciu do iných strategických dokumentov Mesta Banská Bystrica,
 • zodpovedá za koordináciu úloh vyplývajúcich z PHSR a iných strategických dokumentov Mesta Banská Bystrica,
 • po odsúhlasení prednostom MsÚ, koordinuje a metodicky usmerňuje činnosti organizačných útvarov MsÚ, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a partnerov v projektoch spojených s koncepciou vstupu investícií do mesta pri realizácií aktivít,
 • po odsúhlasení prednostom MsÚ, komunikuje s riadiacimi orgánmi a inými orgánmi poskytovateľa mimorozpočtových zdrojov a partnerov projektu v prípravnej, realizačnej aj porealizačnej fáze projektu,
 • po odsúhlasení prednostom MsÚ, spolupracuje pri príprave koncepcií a projektových zámerov mesta s organizačnými útvarmi MsÚ, organizáciami zriadenými mestom a externými partnermi projektov,
 • koordinuje a metodicky usmerňuje činnosti organizačných útvarov MsÚ, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a partnerov v projektoch spojených s koncepciou vstupu
  investícií do mesta pri realizácií aktivít,
 • komunikuje s riadiacimi orgánmi a inými orgánmi poskytovateľa mimorozpočtových zdrojov a partnerov projektu v prípravnej, realizačnej aj porealizačnej fáze projektu,
 • spolupracuje pri príprave koncepcií a projektových zámerov rozvoja mesta s organizačnými útvarmi MsÚ, organizáciami zriadenými mestom a externými partnermi projektov,

Oznamy

Sekcie: