Oddelenia

Výzvy

Harmonogram výziev

Harmonogram výziev definuje pre jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele plánované termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a obsahuje aj ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev minimálne na obdobie jedného kalendárneho roka.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejňuje na webovej stránke www.mirri.gov.sk Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Indikatívny harmonogram výziev je zverejnený na webovej stránke: www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/indikativny-harmonogram-vyziev/index.html

 

Výzvy

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na webovej stránke www.mirri.gov.sk zverejňuje:

Výzvy na predkladanie projektových zámerov, žiadostí o nenávratný finančný príspevok a Výzvy na výber odborných hodnotiteľov.

Výzvy na predkladanie projektových zámerov 2014-2020

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-projektovych-zamerov/

Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP 2014 – 2020

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-predkladanie-zonfp/index.html

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov 2014 – 2020

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/aktualne-vyzvy-irop/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/

Riadiaci orgán (RO) v súlade s princípmi intervenčnej logiky a so zásadou správneho finančného riadenia zabezpečí dvojkolový výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom prispievajú k dosahovaniu cieľov príslušného operačného programu. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) sú základným metodickým podkladom pre žiadateľa na predkladanie projektových zámerov / ŽoNFP.

RO/SO pre IROP s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania NFP na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov vypracuje indikatívny harmonogram výziev, v ktorom zohľadní plánované termíny vyhlásenia výziev.

Harmonogram výziev definuje pre jednotlivé prioritné osi a špecifické ciele plánované termíny zverejňovania príslušných výziev (kalendárny mesiac, v ktorom sa plánujú výzvy vyhlásiť) a obsahuje aj ďalšie informácie týkajúce sa plánovaných výziev minimálne na obdobie jedného kalendárneho roka.

Forma výzvy

  • uzavretá výzva – presne určený dátum jej vyhlásenia a dátum uzavretia
  • otvorená výzva – dĺžka trvania je závislá od výšky disponibilných finančných prostriedkov, ktorých vyčerpanie je základným dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy

V prípade otvorených výziev na predkladania ŽoNFP RO zverejní na svojom webovom sídle informáciu o tom, že plánuje ukončiť výzvu z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania alokácie. RO zverejňuje informáciu o tejto skutočnosti v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr mesiac pred predpokladaným uzavretím výzvy. RO zároveň priebežne zverejňuje informáciu o tom, že dopyt predložených ŽoNFP dosiahol indikatívnu alokáciu, resp. aktuálne voľnú časť indikatívnej alokácie z dôvodu, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP.

Modely výberu projektov

  • jednokolový proces výberu – pozostáva z výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok („výzva na predkladanie ŽoNFP“)
  • dvojkolový proces výberu – pozostáva z výzvy na predkladanie projektových zámerov („výzva PZ“) a výzvy na predkladanie ŽoNFP

Dvojkolový proces výberu – informácia pre žiadateľa o NFP:

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/archiv-irop/dokumenty/informacia-pre-ziadatelov-o-nfp/