Oddelenia

Činnosť oddelenia

Náplň činnosti oddelenia SO pre IROP

 • Uznesením vlády SR č. 232 zo dňa 14.mája 2014 bolo krajské mesto Banská Bystrica určené za Sprostredkovateľský orgán (ďalej SO) pod Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej IROP). Riadiacim orgánom pre IROP do 30.09.2020 bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a od 01.10.2020 je ním Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 • Vykonávanie úloh SO pre IROP  Banská Bystrica vyplýva zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom uzatvorenej s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

SO pre IROP spolupracuje s Riadiacim orgánom pre IROP

 • pri príprave riadiacej dokumentácie a usmernení pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
 • pri vypracovávaní harmonogramu výziev na predkladanie projektových zámerov
 • pri príprave a vyhlásení výzvy na projektové zámery
 • pri vykonávaní kontrol a auditov
 • pri vypracovávaní plánu hodnotení IROP pre príslušné špecifické ciele
 • SO pre IROP poskytuje Riadiacemu orgánu pre IROP  súčinnosť:
 • pri riešení medializovaných podnetov, sťažností a iných podaní
 • kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní
 • pri príprave stanovísk k zisteniam z kontrol

SO pre IROP

 • zodpovedá za prípravu a aktualizáciu príslušných častí Regionálnych integrovaných územných  stratégií (ďalej RIUS)
 • vypracováva indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov
 • vyhlasuje výzvy na predkladanie projektových zámerov, zmeny vo výzvach
 • zabezpečuje prijem, registráciu a administratívne overenie projektových zámerov
 • posudzuje predložené projektové zámery
 • vydáva pozitívnu alebo negatívnu hodnotiacu správu k posúdenému projektovému zámeru
 • vypracuje záverečnú správu z výziev na predkladanie projektových zámerov a zverejňuje ju na webovom sídle
 • informuje o výsledku posudzovania projektových zámerov všetkých predkladateľov projektového zámeru
 • vypracováva zrušenie vyhlásenej výzvy na predkladanie projektových zámerov
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou auditov, kontrol
 • pripravuje podklady do Správy o stave implementácie EŠIF (vykonávanie Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020)
 • pripravuje a poskytuje údaje relevantných k správam o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 podľa požiadavky RO
 • vypracováva podklady do príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP a ďalších správ a podkladov v zmysle požiadaviek EK, CKO, Riadiaceho orgánu
 • plní povinnosti vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF
 • spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti informačno-poradenských centier a pri príprave štvrťročníka Eurokompas
 • pripravuje podklady do výročnej / záverečnej správy o implementácii RIÚS/UMR a inú dokumentáciu pre Radu partnerstva pre RIUS Banskobystrického kraja na roky 2014 – 2020
 • spolupracuje so sekretariátom Rady partnerstva pre RIÚS v Banskobystrickom kraji na roky 2014 – 2020.

Etický kódex