Úradné sekcie

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

Úsek matriky zabezpečuje:

 • vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
 • vykonávanie dodatočných záznamov do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
 • plnenie úloh súvisiacich s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • vydávanie povolení na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
 • prijímanie súhlasných vyhlásení rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a o voľbe jeho štátneho občianstva podľa medzinárodných zmlúv a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • prijímanie oznámení manželky po rozvode manželstva o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,
 • overovanie odpisov listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
 • vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • podávanie oznámení na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • plnenie oznamovacích povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov.

Úseku evidencie zabezpečuje:

 • vedie evidencie občanov hlásených na trvalý a prechodný pobyt v meste, vedie stály zoznam voličov, evidenciu budov, zabezpečuje ich aktualizáciu, a spracováva hlásenia o sťahovaní pre štatistický úrad,
 • vedie evidenciu údajov o štátnom občianstve obyvateľov, hlásených na trvalý pobyt na území mesta,
 • hlásenia pri pridelení, zrušení a zmene čísla budovy a zmeny názvu ulíc a vydáva rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla na budovy pre Správu katastra,
 • vydávanie potvrdení o spoločnom pobyte manželov pre súdy k rozvodovému konaniu, potvrdenia o pobyte k uzavretiu manželstva a potvrdenia k úmrtiu občana,
 • vydávanie rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla na budovy pre Správu katastra.

Úseku občianskych záležitostí zabezpečuje:

 • organizačne a výkonne  občianske obrady a slávnosti (uvítanie detí, civilné sobáše, životné jubileá, jubilejné svadby, deň matiek, dni seniorov a iné), vedie o nich agendu a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy mesta,
 • zastupovanie mesta pri rokovaniach a aktivitách Združení ZPOZ Človek – človeku v SR (krajská a regionálna rada združenia),organizačne a metodicky sa podieľa na všetkých akciách a podujatiach združenia, zastupuje mesto na podujatiach ZPOZ,
 • podielanie sa na príprave metodických materiálov a príspevkov, vedie a zabezpečuje zápisy do pamätnej knihy ZPOZ,
 • vedie mestskej kroniky a zabezpečuje schvaľovací proces zápisov do Kroniky mesta Banská Bystrica,
 • spracovanie systému odborného uloženia zbierok pre archivovanie do štátneho archívu.

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu na Elektronickej úradnej tabuli

Oznamy

Agendy