Oddelenia

Dokumenty

Integrovaný ROP

www.partnerskadohoda.gov.sk/integrovany-regionalny-operacny-program/

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/integrovany-regionalny-operacny-program/integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020/

RIUS a UMR

www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddelenieregion%C3%A1lnehorozvoja/Region%C3%A1lnaintegrovan%C3%A1%C3%BAzemn%C3%A1strat%C3%A9giaBanskobystrick%C3%A9hokraja.aspx

PHSR Banskobystrického kraja

www.bbsk.sk/Strategick%C3%A9dokumenty.aspx

PHSR mesta Banská Bystrica

www.banskabystrica.sk/dokumenty-mesta/

Programové dokumenty IROP

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/

Príručka pre žiadateľa o NFP

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/index.html

Príručka pre prijímateľa

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/prirucka-pre-prijimatela/index.html

Hodnotiace výberové kritériá

www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/hodnotiace-a-vyberove-kriteria/

Ďalšie dokumenty

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF:

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/20201001

Systém riadenia EŠIF:

www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Systém finančného riadenia EŠIF:

www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/materialy/