Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2016 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené

Číslo
6/2020
Schválené
26. mája 2020
Vyhlásené
27. mája 2020
Účinnosť od
27. mája 2020