Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta v znení VZN č. 3/2020

Číslo
5/2020
Schválené
28. apríla 2020
Vyhlásené
12. mája 2020
Účinnosť od
1. júna 2020