Poslanci

Podlavice, Skubín, Jakub, Kostiviarska a Uľanka

MUDr. Jozef Baláž

Volebný obvod č. 4
Klub Banskobystrická pravica - podpredseda

Doc. RNDr. Katarína Čižmárová CSc.

Volebný obvod č. 4
Nezaradená poslankyňa