Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 8

Číslo
5/2024
Schválené
25. júna 2024
Vyhlásené
28. júna 2024
Účinnosť od
1. augusta 2024