Účinné VZN

10/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2022 o ustanovení názvu ulice v meste Banská Bystrica
9/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021
8/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 2015
7/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPM Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 6
5/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2018 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v znení dodatku VZN č.1/2020
3/2022
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 3/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta v znení VZN č. 24/2014
2/2022
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2022 o ustanovení názvov ulíc v meste Banská Bystrica
10/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021
9/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
7/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica
1/2021
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta
14/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica
12/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
11/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – zmeny a doplnky č. 5
10/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2020 o ustanovení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
9/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
8/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
5/2020
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta v znení VZN č. 3/2020