Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2015 Prevádzkové poriadky pohrebísk na území mesta

Číslo
3/2020
Schválené
4. februára 2020
Vyhlásené
13. februára 2020
Účinnosť od
31. marca 2020