Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území mesta Banská Bystrica

Číslo
2/2020
Schválené
4. februára 2020
Vyhlásené
13. februára 2020
Účinnosť od
31. marca 2020