Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013 a VZN č. 3/2019

Číslo
8/2019
Schválené
30. apríla 2019
Vyhlásené
10. mája 2019
Účinnosť od
1. júna 2019