Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica v znení VZN č. 10/2013, VZN č. 3/2019 a VZN 8/2019

Číslo
14/2019
Schválené
5. novembra 2019
Vyhlásené
12. novembra 2019
Účinnosť od
1. decembra 2019