Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
17/2019
Schválené
10. decembra 2019
Vyhlásené
11. decembra 2019
Účinnosť od
1. januára 2020