Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2019 o zrušení Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí

Číslo
2/2019
Schválené
5. februára 2019
Vyhlásené
13. februára 2019
Účinnosť od
1. septembra 2019