Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2019, o miestnych daniach a poplatku – zrušené

Číslo
16/2019
Schválené
10. decembra 2019
Vyhlásené
11. decembra 2019
Účinnosť od
1. januára 2020