Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2019 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica

Číslo
5/2019
Schválené
30. apríla 2019
Vyhlásené
10. mája 2019
Účinnosť od
1. júna 2019