Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2019, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadene Mesta Banská Bystrica č. 4/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Číslo
13/2019
Schválené
24. septembra 2019
Vyhlásené
27. septembra 2019
Účinnosť od
15. októbra 2019