Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
1/2019
Schválené
5. februára 2019
Vyhlásené
13. februára 2019
Účinnosť od
1. marca 2019