Sociálna pomoc

Komunitné centrá

Komunitné centrá poskytujú nekomerčný a neutrálny priestor pre aktívne občianstvo, na nadväzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, na motivovanie ku kvalitnejším susedským väzbám na sídlisku aj v komunite, na sieťovanie partnerov, na podporu efektívnej medzigeneračnej komunikácie, na búraniu bariér a predsudkov, na prevenciu sociálno-patologických javov. Vytvára priestor na spoluprácu jednotlivcov, rodiny, mesta, rôznych inštitúcií a organizácií.

Činnosť komunitných centier:

  • otvorené pre všetkých obyvateľov mesta
  • zapájanie do komunitného diania deti, rodičov, seniorov, znevýhodnené skupiny, ostatných rodičov, rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem podieľať sa na komunitnom rozvoji
  • aktívne prispievať k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • podporovať aktivity členov miestnych komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva
  • poskytovať priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, odborných, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít.

Poskytovateľ:

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:

Mestský úrad Banská Bystrica – Odbor sociálnych vecí

Kontakt:

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. – vedúca odboru
tel. kontakt: +421 48 433 07 00
e-mail kontakt: ivana.kruzliakova@banskabystrica.sk

Mgr. Mária Trepáčová – referentka
tel. kontakt : +421 48 433 07 34
mobil: +421 918 505 209
e-mail kontakt:  maria.trepacova@banskabystrica.sk

 

  • Komunitné centrum SÁSOVÁ, Tatranská 10 (budova bývalej ZŠ), B. Bystrica

Nájdete nás na FACEBOOKu

Koordinátor komunitného centra

Mgr. Monika Škodová
tel. kontakt : +421 917 090 433
e-mail kontakt: kcsasova@gmail.com

Koordinátor komunitných aktivít

Ing. Adrián Kostúr
tel. kontakt: 0917 505 921

Konzultačné hodiny v komunitnom centre Sásová:

Utorok – od 16:00 do 18:00
Štvrtok – 15:00 do 18:00

V prípade osobnej neprítomnosti koordinátorov komunitného centra ich prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na uvedených číslach.

Komunitné centrum Sásová – popis jednotlivých komunít

 

  • Komunitné centrum FONČORDA, Havranské 9 (Budova CVČ), B. Bystrica

Nájdete nás na FACEBOOKu

Koordinátor komunitného centra:

Mgr. Petronela Klimentová
tel. kontakt: +421 917 505 922
e-mail kontakt: kcfoncorda@gmail.com

Koordinátor komunitných aktivít

Ing. Marianna Pivolusková
tel. kontakt: +421 915 989 196

Konzultačné hodiny v komunitnom centre Fončorda:

Utorok – od 16:00 do 18:00
Štvrtok – od 16:30 do 18:30

V prípade osobnej neprítomnosti koordinátorov komunitného centra ich prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky na uvedených číslach.

Komunitné centrum Fončorda – popis jednotlivých komunít

 

Prevádzková doba v komunitných centrách:

Pondelok 8:00 – 20:00 h
Utorok 8:00 – 20:00 h
Streda 8:00 – 20:00 h
Štvrtok 8:00 – 20:00 h
Piatok 8:00 – 20:00 h

Denná prevádzková doba, počas ktorej zamestnanci a členovia komunitného centra využívajú priestory komunitného centra za účelom vykonávania pravidelných alebo nepravidelných aktivít vychádza z potrieb komunity.

Poznámka: Počas mesiacov júl a august môže byť prevádzková doba komunitných centier upravená na základe potrieb a požiadaviek komunít.

Galéria

Prílohy na stiahnutie