Sociálna pomoc

Komunitné centrá

Komunitné centrá poskytujú nekomerčný a neutrálny priestor pre aktívne občianstvo, na nadväzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, na motivovanie ku kvalitnejším susedským väzbám na sídlisku aj v komunite, na sieťovanie partnerov, na podporu efektívnej medzigeneračnej komunikácie, na búraniu bariér a predsudkov, na prevenciu sociálno-patologických javov. Vytvára priestor na spoluprácu jednotlivcov, rodiny, mesta, rôznych inštitúcií a organizácií.

Zriaďovateľom je: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie: Mestský úrad Banská Bystrica – Oddelenie sociálnych vecí, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Kontakt: ivana.kruzliakova@banskabystrica.sk, tel.: 048/4330700

 

Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10 (budova bývalej ZŠ), B.Bystrica
Nájdete nás na FACEBOOKu

Mgr. Veronika Marunová, Dis.art0917505921kcsasova@gmail.com
Bc. Miriam Duľová0917505921kcsasova@gmail.com

Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9 (Budova CVČ), B.Bystrica
Nájdete nás na FACEBOOKu

Bc. Lucia Remišová0917505922kcfoncorda@gmail.com

 

Činnosť komunitných centier:

  • otvorené pre všetkých obyvateľov mesta
  • zapájanie do komunitného diania deti, rodičov, seniorov, znevýhodnené skupiny, ostatných rodičov, rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem podieľať sa na komunitnom rozvoji
  • aktívne prispievať k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • podporovať aktivity členov miestnych komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva
  • poskytovať priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, odborných, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít.

Prevádzková doba v komunitných centrách:

Pondelok8:00 – 20:00 h
Utorok8:00 – 20:00 h
Streda8:00 – 20:00 h
Štvrtok8:00 – 20:00 h
Piatok8:00 – 20:00 h

Poznámka: Počas mesiacov júl a august môže byť prevádzková doba komunitných centier upravená na základe potrieb a požiadaviek komunít.

Prílohy na stiahnutie