Sociálna pomoc

Komunitné centrá

Komunitné centrá poskytujú nekomerčný a neutrálny priestor pre aktívne občianstvo, na nadväzovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, na motivovanie ku kvalitnejším susedským väzbám na sídlisku aj v komunite, na sieťovanie partnerov, na podporu efektívnej medzigeneračnej komunikácie, na búraniu bariér a predsudkov, na prevenciu sociálno-patologických javov. Vytvára priestor na spoluprácu jednotlivcov, rodiny, mesta, rôznych inštitúcií a organizácií.

Zriaďovateľom je: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 313 271

Organizačné začlenenie:  Mestský úrad Banská Bystrica – odbor sociálnych vecí, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.

Kontakt:

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD. – vedúca odboru, ivana.kruzliakova@banskabystrica.sk, tel.: 048/4330700 

Mgr. Ivana Konôpková – referent pre komunitné centrá, ivana.konopkova@banskabystrica.sk, tel. : 048/4330734 ,

mobil: 0918 505 209

 

Komunitné centrum Sásová, Tatranská 10 (budova bývalej ZŠ), B.Bystrica
Nájdete nás na FACEBOOKu

Mgr.  Veronika Marunová, Dis.art

koordinátor komunitných aktivít

0917505921 kcsasova@gmail.com
Mgr.  Marcel Klas

koordinátor komunitného centra

0917090433

Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9 (Budova CVČ), B.Bystrica
Nájdete nás na FACEBOOKu

Ing. Dorota Líšková

koordinátor komunitných aktivít

0917505922 kcfoncorda@gmail.com
PaedDr. Martina Macíková

koordinátor komunitného centra

0915989196

Činnosť komunitných centier:

  • otvorené pre všetkých obyvateľov mesta
  • zapájanie do komunitného diania deti, rodičov, seniorov, znevýhodnené skupiny, ostatných rodičov, rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré majú záujem podieľať sa na komunitnom rozvoji
  • aktívne prispievať k prevencii sociálneho vylúčenia znevýhodnených skupín obyvateľstva
  • podporovať aktivity členov miestnych komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci miestneho spoločenstva
  • poskytovať priestor na sebarealizáciu, neformálne vzdelávanie, organizovanie stretnutí, odborných, kultúrnych, relaxačných a voľnočasových aktivít.

Prevádzková doba v komunitných centrách:

Pondelok 8:00 – 20:00 h
Utorok 8:00 – 20:00 h
Streda 8:00 – 20:00 h
Štvrtok 8:00 – 20:00 h
Piatok 8:00 – 20:00 h

Poznámka: Počas mesiacov júl a august môže byť prevádzková doba komunitných centier upravená na základe potrieb a požiadaviek komunít.

 

Milí občania mesta Banská Bystrica,

V tomto neľahkom období izolácie a uzatvorenia našich priestorov v komunitných centrách na Fončorde a v Sásovej Vám prinášame možnosť sledovania online vysielaní z našich komunitných centier.  Program vysielaní pre Vás pripravili koordinátori komunitných centier v spolupráci s členmi komunít a dobrovoľníkov. Vysielanie môžete sledovať podľa rozvrhu online vysielaní uvedených v prílohe.

Dúfame, že aj takáto forma aktivít Vám spríjemní chvíle v domácom prostredí.

Prílohy na stiahnutie