Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Spolupráca s OECD a Svetovou bankou

Projekt “Inovatívna implementácia princípu partnerstva v politike súdržnosti EÚ”:

V zmysle Kódexu partnerstva je snahou EÚ podporiť zapájanie verejnosti  do tvorby politiky súdržnosti EÚ, ktorej súčasťou je aj tvorba integrovaných územných stratégií. V tomto kontexte Európska komisia v spolupráci s OECD spustila projekt “Inovatívna implementácia princípu partnerstva v politike súdržnosti EÚ”, v rámci ktorého získalo 9 samospráv EÚ technickú pomoc odborníkov OECD, medzi nimi aj MsÚ Banská Bystrica. 

V rámci technickej pomoci odborníci OECD pomáhajú Mestskému úradu dizajnovať participatívne procesy pre zapájanie verejnosti do tvorby Integrovanej územnej stratégie. Podpora odborníkov OECD potrvá do konca roka 2023. Podmienkou účasti v projekte je aj partnerstvo s občianskou organizáciu – na projekte  MsÚ spolupracuje s občianskou organizáciou Dialogue Centre n.o. 

Konkrétnym výstupom tejto spolupráce je organizácia mestského IDEATHONU.