Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Spolupráca s OECD a Svetovou bankou

Projekt “Inovatívna implementácia princípu partnerstva v politike súdržnosti EÚ”:

V zmysle Kódexu partnerstva je snahou EÚ podporiť zapájanie verejnosti  do tvorby politiky súdržnosti EÚ, ktorej súčasťou je aj tvorba integrovaných územných stratégií. V tomto kontexte Európska komisia v spolupráci s OECD spustila projekt “Inovatívna implementácia princípu partnerstva v politike súdržnosti EÚ”, v rámci ktorého získalo 9 samospráv EÚ technickú pomoc odborníkov OECD. V rámci technickej pomoci odborníci OECD majú pomáhať samosprávam dizajnovať participatívne procesy pre zapájanie verejnosti do tvorby IÚS, vrátane výberu projektov IÚS. Podpora odborníkov OECD potrvá do konca roka 2023. Podmienkou účasti v projekte je aj partnerstvo s občianskou organizáciu, ktorá sa bude podieľať na realizácii participatívneho procesu.

Spolupráca OECD s MsÚ Banská Bystrica:

Vďaka úspešnému aplikačnému procesu, technickú pomoc OECD pre podporu zapojenia verejnosti do tvorby IÚS a výberu relevantných projektov získal aj MsÚ Banská Bystrica. Na projekte bude MsÚ spolupracovať s občianskou organizáciou Dialogue Centre n.o.  Aktuálne prebiehajú konzultácie tímu IÚS FMO BB, expertov OECD a zástupcov Dialogue Centra n.o. o nastavení participatívneho procesu, v ktorom budú mať obyvatelia a obyvateľky mesta možnosť navrhnúť a následne vybrať projekty do IÚS FMO BB. Prípravu a realizáciu participatívneho procesu plánujeme organizovať v období január – apríl 2023.

Predbežný harmonogram particpatívneho procesu v r. 2023: