Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica

Aktivity participatívneho procesu IUS FMO Banská Bystrica

Spolupráca s odbornou a širokou verejnosťou pri príprave Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO BB)

Príležitosti pre participáciu verejnosti vznikajú z niekoľkých dôvodov:

Rozvojový dokument IÚS sa snaží o zlaďovanie existujúcich cieľov a aktualizáciu platného PHSR a o zadefinovanie súčasných rozvojových potrieb mestskej funkčnej oblasti, ktoré bude možné financovať prostredníctvom zdrojov určených pre naše územie. Napriek tomu, že PHRSR bol spracovaný participatívnym spôsobom, mnohé potreby územia, jeho inštitúcií a obyvateľov sa mohli zmeniť. Aj preto  je vhodné opätovne zapojiť  odbornú a širokú verejnosť v Banskej Bystrici a jej okolí.

Zároveň v tomto období nadobúdajú konečnú finálnu podobu priority a ciele Slovenska a Európskej únie, podľa ktorých bude možné špecifikovať ciele IUS MFO Banskej Bystrice. To je ďalší dôvod prečo v súčasnosti nastáva priestor a potreba zapojiť aj názory odbornej a širokej verejnosti z Banskej Bystrice a jej okolia, ktorá môže priblížiť priority na úrovni lokálnej samosprávy.

V konečnom dôsledku by nám zladenie priorít na európskej, národnej, ako aj lokálnej úrovni malo umožniť účinnejšie čeliť aktuálnym spoločenským výzvam, ako je napr. klimatická zmena.

Ako je nastavený systém participácie pri príprave IÚS FMO BB?

Pre podporu zapojenia odbornej a širšej verejnosti do tvorby IÚS FMO BB je navrhnutý systém tematických skupín (TPS) a tzv. konzultačného fóra. Konzultačné fórum je určené pre širšiu laickú, ako aj odbornú verejnosť, prostredníctvom ktorého chcú spracovatelia stratégie IÚS FMO BB získavať podnety a pripomienkovanie návrhov prípravy stratégie. Plánované sú dve stretnutia konzultačného fóra v časovom období od 02/2022 do 06/2022 a online pripomienkovanie. Tematické skupiny sú určené najmä pre odbornú verejnosť a zástupcov významných aktérov územnej spolupráce. Úlohou tematických skupín je formovať víziu, identifikovať problémy a navrhovať inovatívne a integrované riešenia pre stratégiu IÚS FMO BB. Plánované sú 3 základné stretnutia a podľa potreby budú operatívne organizované ďalšie pracovné expertné stretnutia s rôznymi odborníkmi a aktívnymi obyvateľmi, ktorí majú chuť priložiť ruku k dielu.

Ako sú nastavené kritériá výberu a nominácií členov tematických skupín?

Kritériá výberu a nominácií členov zahŕňajú:

– aktívny prístup (tvorivosť, proaktivita, angažovanosť, časová kapacita a flexibilita)
– nastavenie pre konštruktívny dialóg a spoluprácu (rešpekt k ostatným názorom, aktívne počúvanie, spoluzodpovednosť za kvalitný a konštruktívny dialóg, schopnosť podeliť sa so skúsenosťami, budovanie dôvery v skupine)
– rovnomerná účasť expertov zastupujúcich podnikateľský, verejný, akademický a občiansky sektor
– profesionálne skúsenosti z tvorby stratégií, riadenia projektov alebo obdobných procesov v rámci  konkrétnej oblasti pripravovanej IÚS

* odborný garant prípravy a tvorby IÚS FMO BB môže iniciovať s uchádzačmi o účasť v TPS interview

Ako zverejňujeme výzvu pre nábor expertov do TPS?

Verejná výzva pre zapojenie externých odborníkov do pokračovania príprav IÚS FMO BB vznikla na základe Akčného plánu Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica, ale aj v súvislosti s Kódexom partnerstva EÚ a v zmysle posledného vývoja v príprave Integrovaných územných stratégií. Pre tento účel tím IÚS a OGP MsÚ vytvoril dotazník, prostredníctvom ktorého sa záujemcovia o účasť v expertnej skupine mohli prihlásiť. Verejnú výzvu pre nábor expertov do tematických skupín IÚS MsÚ tím v súčinnosti s tímom OGP avizoval na online informačnom stretnutí o procese tvorby IUS FMO BB pre odborníkov a verejnosť v decembri 2021. Následne bol na webovej stránke mesta zverejnený link na dotazník. Link na dotazník bol tiež rozposlaný prostredníctvom emailovej pozvánky v rámci rozsiahlej databázy mestom nominovaných členov TPS, zastupujúcich široké spektrum sektorov a odborných tém s výzvou, aby adresáti pozvánky rozposlali dotazník ďalším potenciálnym členom. Výzva pre nábor expertov do tematických skupín bola zverejnená aj prostredníctvom facebookovej stránky mestského projektu Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie – Banská Bystrica: Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici | Facebook

 

Záznam z II. kola Tematických pracovných skupín Integrovanej územnej stratégie  funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica

V kontexte pilotnej  aplikácie princípov Otvoreného vládnutia pri príprave návrhu Integrovanej územnej stratégie,  Mesto Banská Bystrica zorganizovalo tesne pred letnými prázdninami v poradí druhé kolo tematických pracovných skupín. Spoločného stretnutia všetkých troch tematických pracovných skupín sa zúčastnilo celkovo 18 zástupcov jednotlivých odborov MsÚ, starostov obcí  FMO  Banská Bystrica , zástupcov štátnych a občianskych organizácií ako aj externých spolupracovníkov zapojených do  prípravy Integrovanej územnej stratégie (ďalej len IÚS).

Na úvod TPS p. Kariková s p. Vincíkom predstavili východiská pre tvorbu  Stratégie Otvoreného vládnutia v súvislosti s prípravou IÚS FMO BB.

Externý spracovateľ IÚS p. Hagovská informovala účastníkov o priebehu prípravy dokumentu IÚS v kontexte tvorby Integrovaných investičných balíčkov a usmernení na národnej úrovni  a iniciovala  aktivitu stretnutia zameranú na doplnenie kritérií výberu zámerov investičných akcií (zámerov projektov), ktoré budú využité pri výbere prioritných investičných akcií do návrhu Akčného plánu IÚS FMO Banská Bystrica.  Účastníci rozdelení do troch skupín podľa priorít  stratégie (Dobre spravovaná FMO BB, Prosperujúca FMO BB, Zelená a zdravá  FMO BB) intenzívne diskutovali o aktuálnych problémoch a najvhodnejších riešeniach realizovateľných prostredníctvom navrhovaných investičných akcií a intervencií.  Tieto budú predložené Kooperačnej rade ktorej členovia boli nominovaní na základe požiadavky MsÚ Banská Bystrica zástupcami socioekonomických partnerov už koncom roku 2021. V súčasnosti bude Kooperačnej rade predložený návrh štatútu Kooperačnej rady v súlade s pokynmi Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Výstupom druhého kola TPS je návrh kritérií výberu a hodnotenia investičných akcií  a návrh  tzv. prioritných investičných akcií podľa priorít z aktualizovaného zásobníka investičných akcií a intervencií, ktoré TPS navrhujú v prvom kole posúdiť a vypracovať detailnejšie zámery vrátane návrhu spoločných investícií s inými samospráva, BBSK a socio-ekonomickými partnermi.

Prvý návrh Integrovanej územnej stratégie mestskej  funkčnej oblasti Banská Bystrica bude počas augusta  2022 predložení jednotlivým mestským komisiám, zástupcom obcí  a členom tematických pracovných skupín a po  zapracovaní pripomienok  predložený verejnosti a predstavený na jesennom mestskom zastupiteľstve.

Návrh kritérií
Popis investičnej akcie

Aby bola zabezpečená čo najväčšia prístupnosť pre záujemcov o tematické skupiny, verejná výzva pre zapojenie sa do týchto tematických skupín je priebežne otvorená a záujemcovia o účasť na tematických pracovných skupinách, ale aj na konzultačnom fóre môžu vyjadriť svoj záujem na: Záujem o participáciu pri tvorbe IUS MFO BB – Formuláre Google
Záznam z Konzultačného fóra FMO IÚS Banská Bystrica

 

V poradí tretie kolo stretnutí tematických pracovných skupín, sa uskutoční, 5. októbra 2022 od 14:00 hod. v zasadačke č. 290 na mestskom úrade. Zamerané bude na spoločnú diskusiu na tému „Ktoré projekty vytvárajú stabilnú, odolnú a zodpovednú FMO“, v rámci čoho budú aktualizované kritériá, ktoré budú reflektovať súčasnú dynamickú situáciu a súvisiace externé hrozby, ktoré sa týkajú tvorby návrhu Akčného plánu Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti na roky 2022- 2024. Súčasne  bude zrekapitulovaný doterajší postup pričom členovia TPS budú informovaný o aktuálnom vývoji operačného programu Slovensko na národnej úrovni.

Dôležitú úlohu v participatívnom procese zohráva prostredníctvom konzultačných fór široká verejnosť. Konzultačné fórum sa uskutoční 6.10.2022 o 16:30 v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Zúčastniť sa môžu všetci obyvatelia, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom tohto linku.  Na Konzultačnom fóre prebehne diskusia o výstupoch z 3. kola tematických pracovných skupín. Zároveň budú oboznámení o výbere, kritériách či integrácii jednotlivých projektových zámerov s priestorom pre spätnú väzbu.

Konzultačné forum k tvorbe IÚS

Galéria