Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica

Aktivity participatívneho procesu IUS FMO Banská Bystrica

Spolupráca s odbornou a širokou verejnosťou pri príprave Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO BB)

Príležitosti pre participáciu verejnosti vznikajú z niekoľkých dôvodov:

Rozvojový dokument IÚS sa snaží o zlaďovanie existujúcich cieľov a aktualizáciu platného PHSR a o zadefinovanie súčasných rozvojových potrieb mestskej funkčnej oblasti, ktoré bude možné financovať prostredníctvom zdrojov určených pre naše územie. Napriek tomu, že PHRSR bol spracovaný participatívnym spôsobom, mnohé potreby územia, jeho inštitúcií a obyvateľov sa mohli zmeniť. Aj preto  je vhodné opätovne zapojiť  odbornú a širokú verejnosť v Banskej Bystrici a jej okolí.

Zároveň v tomto období nadobúdajú konečnú finálnu podobu priority a ciele Slovenska a Európskej únie, podľa ktorých bude možné špecifikovať ciele IUS MFO Banskej Bystrice. To je ďalší dôvod prečo v súčasnosti nastáva priestor a potreba zapojiť aj názory odbornej a širokej verejnosti z Banskej Bystrice a jej okolia, ktorá môže priblížiť priority na úrovni lokálnej samosprávy.

V konečnom dôsledku by nám zladenie priorít na európskej, národnej, ako aj lokálnej úrovni malo umožniť účinnejšie čeliť aktuálnym spoločenským výzvam, ako je napr. klimatická zmena.

Ako je nastavený systém participácie pri príprave IÚS FMO BB?

Pre podporu zapojenia odbornej a širšej verejnosti do tvorby IÚS FMO BB je navrhnutý systém tematických skupín (TPS) a tzv. konzultačného fóra. Konzultačné fórum je určené pre širšiu laickú, ako aj odbornú verejnosť, prostredníctvom ktorého chcú spracovatelia stratégie IÚS FMO BB získavať podnety a pripomienkovanie návrhov prípravy stratégie. Plánované sú dve stretnutia konzultačného fóra v časovom období od 02/2022 do 06/2022 a online pripomienkovanie. Tematické skupiny sú určené najmä pre odbornú verejnosť a zástupcov významných aktérov územnej spolupráce. Úlohou tematických skupín je formovať víziu, identifikovať problémy a navrhovať inovatívne a integrované riešenia pre stratégiu IÚS FMO BB. Plánované sú 3 základné stretnutia a podľa potreby budú operatívne organizované ďalšie pracovné expertné stretnutia s rôznymi odborníkmi a aktívnymi obyvateľmi, ktorí majú chuť priložiť ruku k dielu.

Ako sú nastavené kritériá výberu a nominácií členov tematických skupín?

Kritériá výberu a nominácií členov zahŕňajú:

– aktívny prístup (tvorivosť, proaktivita, angažovanosť, časová kapacita a flexibilita)
– nastavenie pre konštruktívny dialóg a spoluprácu (rešpekt k ostatným názorom, aktívne počúvanie, spoluzodpovednosť za kvalitný a konštruktívny dialóg, schopnosť podeliť sa so skúsenosťami, budovanie dôvery v skupine)
– rovnomerná účasť expertov zastupujúcich podnikateľský, verejný, akademický a občiansky sektor
– profesionálne skúsenosti z tvorby stratégií, riadenia projektov alebo obdobných procesov v rámci  konkrétnej oblasti pripravovanej IÚS

* odborný garant prípravy a tvorby IÚS FMO BB môže iniciovať s uchádzačmi o účasť v TPS interview

Ako zverejňujeme výzvu pre nábor expertov do TPS?

Verejná výzva pre zapojenie externých odborníkov do pokračovania príprav IÚS FMO BB vznikla na základe Akčného plánu Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica, ale aj v súvislosti s Kódexom partnerstva EÚ a v zmysle posledného vývoja v príprave Integrovaných územných stratégií. Pre tento účel tím IÚS a OGP MsÚ vytvoril dotazník, prostredníctvom ktorého sa záujemcovia o účasť v expertnej skupine mohli prihlásiť. Verejnú výzvu pre nábor expertov do tematických skupín IÚS MsÚ tím v súčinnosti s tímom OGP avizoval na online informačnom stretnutí o procese tvorby IUS FMO BB pre odborníkov a verejnosť v decembri 2021. Následne bol na webovej stránke mesta zverejnený link na dotazník. Link na dotazník bol tiež rozposlaný prostredníctvom emailovej pozvánky v rámci rozsiahlej databázy mestom nominovaných členov TPS, zastupujúcich široké spektrum sektorov a odborných tém s výzvou, aby adresáti pozvánky rozposlali dotazník ďalším potenciálnym členom. Výzva pre nábor expertov do tematických skupín bola zverejnená aj prostredníctvom facebookovej stránky mestského projektu Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie – Banská Bystrica: Iniciatíva pre lokálne otvorené vládnutie v Banskej Bystrici | Facebook

1. kolo tematických skupín

V súčasnosti sme zrealizovali 1. kolo tematických pracovných skupín v oblastiach: Prosperujúca mestská funkčná oblasť (Prosperita), Dobre spravovaná mestská funkčná oblasť (Obyvateľ), Zelená a zdravá mestská funkčná oblasť (Zdravie)  v kontexte s tromi prioritami definovanými vo Vstupnej správe IÚS FMO Banská Bystrica. Na všetky tri stretnutia expertov pre tvorbu IÚS sa bolo možné prihlásiť prostredníctvom online dotazníka zverejneného na webstránke mesta. Prihlasovací proces do TPS ako aj do KF je stále otvorený.

Na prvom kole TPS sa za mesto zúčastnili obidvaja zástupcovia primátora p. Gajdošík a p. Lichý., ako aj vedúci Oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov p. Brieda a zamestnanci úradu p. Kariková, p. Vincík a ďalší. Zároveň boli v súlade s Kódexom partnerstva EÚ prítomní zástupcovia socioekonomických partnerov z FMO Banská Bystrica, a tiež externí spolupracovníci na príprave IÚS p. Hagovská a p. Hagovský.

Hlavnou témou prvého TPS bolo vzájomné zoznámenie sa členov pracovnej skupiny, predstavenie procesu tvorby IÚS FMO BB a miľníkov spracovania IÚS, ktorá má byť spracovaná do júna 2022. Diskusia zahŕňala aj témy ako napr. možnosti pre užšiu spoluprácu s neziskovým sektorom a akedemickou pôdou a vytvorenia projektových tímov.

Tieto stretnutia TPS sú prvým krokom k rozbehnutiu participatívneho prístupu pri tvorbe Stratégie. Pre tento účel MsÚ zriadi prostredníctvom aplikácie MS teams online pracovný priestor pre každú TPS samostatne. Účelom tohto kroku je priebežné zdieľanie výstupov ďalších pracovných stretnutí, ich pripomienkovanie, návrhy zlepšení a iniciovanie operatívnej pracovnej diskusie tiež v online priestore.

MsÚ očakáva úzku spoluprácu expertov v TPS, ako aj odbornej i laickej verejnosti v KF s cieľom vytvorenia kvalitnej IÚS, ktorá bude predstavovať kľúčový dokument implementácie EŠIF do územia FMO Banská Bystrica

Aby bola zabezpečená čo najväčšia prístupnosť pre záujemcov o tematické skupiny, verejná výzva pre zapojenie sa do týchto tematických skupín je priebežne otvorená a záujemcovia o účasť na tematických pracovných skupinách, ale aj na konzultačnom fóre môžu vyjadriť svoj záujem na: Záujem o participáciu pri tvorbe IUS MFO BB – Formuláre Google
Záznam z Konzultačného fóra FMO IÚS Banská Bystrica

Galéria