Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Mestská spolupracovňa

Spolupráca, Participácia a Transparentnosť – 3 hlavné piliere Otvoreného vládnutia.

 

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvorila samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – mestskú platformu. V rámci nej boli doposiaľ organizované stretnutia venované tvorbe akčného plánu a stratégie otvoreného vládnutia. Nakoľko jednou z priorít je zrozumiteľnosť, obyvatelia rozhodli, že sa mestská platforma premenuje na Mestská SPOLUpracovňa. Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom a naopak, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Priestor na dialóg by mal byť dlhodobou súčasťou každej samosprávy, ktorá myslí inovatívne a uvedomuje si dôležitosť kolektívnej inteligencie.

 

Mestská SPOLUpracovňa je

 • priestor pre spoluprácu a pre spoločnú kolektívnu inteligenciu
 • priestor pre posilňovanie rovnocennosti a partnerstva, v ktorom sú si obyvatelia aj zástupcovia mesta rovní a ktoré prispieva ku kvalitným verejným službám
 • priestor, ktorý víta všetkých obyvateľov a ktorý víta otvorenú spoluprácu na aktuálnych témach a veciach, čo nás tešia, ale aj trápia
 • priestor pre propagáciu živých tém, ktoré vítajú spoluprácu a participáciu obyvateliek a obyvateľov

 

 

Aktivity platformy:

V rámci platformy otvoreného vládnutia (otvorenej samosprávy), ktoré boli zamerané na otvorené vládnutie, sa uskutočnilo od novembra 2021 do júla 2022 spolu 6 stretnutí, z toho 4 boli realizované online z dôvodu pandemickej situácie. Stretnutí sa zúčastňovali zástupcovia mesta, odbornej verejnosti, neziskových organizácií, firemného prostredia a tiež  aktívni občania.

3.11. 2021 – 1. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia 

 • Akčný plán a rekapitulácia doterajších krokov
 • Navrhnutie ďalšieho fungovania platformy

1.12. 2021 – 2. verejné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia 

 • Otvorené vládnutie a Stratégia udržateľného mestského rozvoja
 • Stratégia otvoreného vládnutia

2.2.2022 – 3. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia

 • Verifikovanie a aktualizovanie výstupov spracovaných tém akčného plánu
 • Formulovanie vízie a hlavného cieľa, upresnenie formulácie priorít a záväzkov stratégie

6.4.2022 – 4. odborno-pracovné stretnutie platformy Otvoreného vládnutia

 • Prediskutovať druhú verziu návrhu strategického rámca Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici.
 • Vyhodnotiť ako pokračuje rozvoj platformy Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici.
 • Informovať o Živých témach v Banskej Bystrici

12.5.2022 – 5. stretnutie platformy otvorenej samosprávy

 • „mestská platforma“ – hodnoty, priority, ďalšie fungovanie
 • Predstavenie živých projektov, do ktorých sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania a Banskobystričanky
 1. 7. 2022 – 6. stretnutie platformy otvorenej samosprávy
 • Prerokovanie výsledného návrhu stratégie otvorenej samosprávy
 • Diskusia k určeniu krátkodobých úloh