Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Akčné plány a Mapa Otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici

Dôležitou podmienkou členstva nášho mesta v klube členov medzinárodnej Iniciatívy pre Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici je  tvorba, implementácia a vyhodnocovanie Akčných plánov otvoreného vládnutia Banskej Bystrice (ďakej ako AP OV BB). Máme za sebou obdobie úspešnej tvorby a realizácie historicky 1. AP OV BB  2021/2023, aktuálne pracujeme na tvorbe AP OV BB 2024/2027.

 

Tvorba Akčného plánu otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2024 -2027

Predbežný plán tvorby AP OV BB 24/27 je naplánovaný na obdobie jún 23 – december 23. Pri tvorbe AP OV BB 24/27 sa zameriavame najmä na priorizáciu už zozbieraných podnetov a návrhov opatrení, ktoré sme získali prostredníctvm rozsiahleho participatívneho procesu pri tvorbe stratégie otvoreného vládnutia, resp. Mapy otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2030, ktorá slúži ako strednodobý  „mestský kompas“ pre rozvoj otvoreného vládnutia v našom meste. 

V rámci tvorby AP OV BB 24/27 budeme pripravovať aj tzv. integrovaný akčný plán pre podporu sociálnej inovácie vo vnútri samosprávy v rámci medzinárodného projektu „Agenti koexistencie“, ktorého projektovým partnerom je aj Mesto Banská Bystrica a ktorý sa realizuje prostredníctvom programu URBACT IV.  Výstupy pracovných stretnutí v rámci tohto projektu budú takisto hodnotným podkladom pri tvorbe AP OV BB 24/27.

 

Plánované participatívne aktivity k tvorbe AP OV BB 24/27

  • pokračovanie priorizácie a formulácia záväzkov AP OV BB 24/27 v rámci participatívnych stretnutí RADY Spolupracovne, odborenej verejnosti, odborníkov a vedenia MsÚ (jeseň 23)
  • prezentácia AP OV BB 24/27 verejnosti (jeseň 23)

 

Doterajšie participatívne aktivity k tvorbe AP OV BB 24/27:

  • 3 x participatívne stretnutia s odborníkmi MsÚ, s vedením MsÚ a členmi Rady Spolupracovne                (zastrešujúca reprezentantov občianskeho sektora, zahraničných komunít, znevýhodnených skupín, poslancov a MsÚ), zamerané na priorizáciu podnetov pre záväzky AP OV BB 24/27 v období jún – júl 2023 

 


 

Implementácia Akčného plánu otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2021 – 2022

Cieľom 1. akčného plánu otvoreného vládnutia v Banskej Bystrici 2021-2022  bolo zoznámiť sa s otvoreným vládnutím, skvalitniť systém využívania princípov otvoreného vládnutia v rámci vybraných procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici a posilniť zručnosti a postoje zamestnancov úradu k podpore rozvoja otvorenej samosprávy a podporiť kontinuálnu a systematickú prácu na rozvíjaní stratégie otvoreného vládnutia Banskej Bystrici.

Výstupy implementácie Akčného plánu otvoreného vládnutia 2021/2022

Mapa Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Členovia pracovnej skupiny tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia Banská Bystrica 2030

Participatívny proces tvorby tvorby návrhu stratégie /mapy Otvoreného vládnutia

Odporúčania krátkodobých cieľov otvoreného vládnutia

Mestská Spolupracovňa

 

 

Prílohy na stiahnutie