Samospráva

Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Otvorená samospráva Banská Bystrica - OGP LocalIniciatíva pre Otvorené vládnutie patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúcu medzinárodnú iniciatívu. Spája reformátorov  vo vláde, organizácie občianskej spoločnosti a obyvateľov miest, ktorí spoločne pracujú na tom, aby ich vláda bola zodpovedná, transparentná a pracovala pre ľudí. Otvorené vládnutie vzniklo 20. septembra 2011 vďaka vtedajšiemu prezidentovi USA Barackovi Obamovi, keď sa osem zakladajúcich členských krajín (Brazília, Indonézia, Mexiko, Nórsko, Filipíny a Juhoafrická republika) prihlásilo k Deklarácii otvoreného vládnutia a predstavili svoje prvé akčné plány.

Slovensko sa k Iniciatíve pre otvorené vládnutie pridalo ako jedna z prvých členských krajín už v roku 2011. K dodržiavaniu princípov otvoreného vládnutia sa Vláda SR zaviazala aj vo svojom programovom vyhlásení vlády z roku 2016, ako aj v programovom vyhlásení vlády SR z roku 2020.

Hoci bola Iniciatíva pre Otvorené vládnutie pôvodne zameraná len na národné vlády, už niekoľko rokov si uvedomuje kľúčovú úlohu regionálnej a miestnej samosprávy smerom k obyvateľom vzhľadom na dôležité služby, ktoré samosprávy pre nich zaezpečujú a jej bezprostrednú blízkosť k nim. V súčasných komplexných a bezprecedentných situáciách, akou je napr. aj epidémia koronavírusu, sa zreteľne ukazuje, že akékoľvek opatrenia zamerané na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie si vyžadujú spoluprácu, transparentnosť a zapojenie obyvateľov a partnerov z rôznych oblastí a na rôznych  úrovniach, vrátane občianskej spoločnosti. Podobne, transparentnosť, spolupráca, funkčné vzťahy medzi mestom a partnermi zo všetkých úrovní verejnej správy, podnikateľského a občianskeho sektora a uplatňovanie participatívnych mechanizmov  pri ich zapájaní, sú nevyhnutnou podmienkou napr. aj pre efektívny a udržateľný rozvoj miest a mnohých iných dôležitých a každodenných aktivít spravovania vecí verejných.

Aj pre tieto dôvody sa rozhodlo Mesto Banská Bystrica do Iniciatívy pre Otvorené vládnutie vstúpiť a  v októbri 2020 sa prostredníctvom úspešného aplikačného procesu stalo jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k programu  Iniciatívy pre Otvorené vládnutie na miestnej úrovni – tzv. Open Government Partnership Local (OGP Local). 

Partnerskými organizáciami Mesta Banská Bystrica v OGP local sú v súčasnosti Interaktívna škola urbanizmu a územného plánovania n.o. a Dialogue centre n.o.

Bližšie informácie o Iniciatíve pre Otvoreného vládnutie.