Aktuality

Samospráva zapája do participácie aj deti zo základných škôl

Vízia 2050 deti

Revitalizácia Mestského parku na Tajovského ulici, Koncepcia rozvoja kultúry mesta do roku 2030 i Zelené sídliská. To je len časť projektov, na ktorých Banská Bystrica spolupracuje s obyvateľkami a obyvateľmi mesta. Kým doteraz na participáciu oslovovala najmä dospelú populáciu, v súčasnosti poskytne priestor aj školákom.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci, okrem iného, prerokovali aj prípravu Programu rozvoja mesta, predtým Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Mesto pod Urpínom tak pokračuje v príprave svojho najdôležitejšieho strategického dokumentu. V uplynulom týždni tím participatívneho plánovania a prípravy Programu rozvoja mesta pripravil viaceré stretnutia s vedením samosprávy, poslancami a členmi odborných komisií mestského zastupiteľstva, ako aj s ďalšími odborníkmi.

Zámerom bolo otvoriť prvé diskusie o vízii Banskej Bystrice do roku 2050. Stretnutia sa uskutočnili prezenčnou, ale i online formou. Zúčastnilo sa na nich vyše tridsať odborníkov z mestského úradu a ďalších odborných zástupcov pôsobiacich v našom meste,” povedala Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ Banská Bystrica.

V súvislosti s prípravou participatívneho rozvoja mesta bude v poslednom týždni tohto školského roka prebiehať tvorba vízie Banskej Bystrice očami školákov. Do projektu je zapojených všetkých jedenásť základných škôl, ktorých zriaďovateľom je samospráva. Žiaci majú možnosť prezentovať svoju predstavu o tom, v akom meste chcú žiť, keď budú dospelí.

Deti mestu pomôžu v umeleckom stvárnení vízie, ktorá by sa mala napĺňať v najbližších desaťročiach. Vytvoriť môžu plagát, básničku či esej. Sme presvedčení, že ich pohľad bude plný optimizmu, z ktorého môže neskôr čerpať celý prípravný tím Programu rozvoja mesta, a tiež naši obyvatelia,” dodal Vladimír Brieda, garant prípravy Programu rozvoja mesta a vedúci Oddelenia implementácie projektov MsÚ Banská Bystrica.

Vytvorené práce žiakov budú následne vystavené na verejne prístupnom mieste v priestoroch mestského úradu. O presnom termíne bude samospráva vopred informovať.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora