Iniciatíva pre Otvorené vládnutie (OGP)

Agenti koexistencie

Mesto Banská Bystrica je zapojené do siete akčného plánovania “Agents of Co-Existence” (Agenti koexistencie), ktorú vedie mesto Genk (Belgicko). Táto sieť je spoluprácou medzi 9 európskymi mestami, ktorá je zameraná na podporu inovatívnych prístupov k spoločenským výzvam a inkluzívnu tvorbu miestnych politík s aktívnym zapojením obyvateľov.

Okrem Banskej Bystrice a mesta Genk, ktoré vedie sieť Agentov koexistencie, sú do siete zapojené mestá Aarhus (Dánsko), Breda (Holandsko), Quart de Poblet (Španielsko), Gdansk (Poľsko), Budaörs (Maďarsko), Kekava (Lotyšsko) a územné združenie Iasi Metropolitan (Rumunsko). Sieť je súčasťou programu URBACT IV, ktorý sa zameriava na trvalo udržateľný európsky rozvoj a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Sieť sa zameriava na hľadanie spôsobov, ako posilniť zručnosti a kompetencie zamestnancov verejnej správy a vytvárať nové organizačné štruktúry a kultúry v organizáciách verejnej správy pre podporu participatívneho riadenia, resp. spravovania vecí verejných a tým aj podpory demokratického systému. Zdieľaním vedomostí a skúseností sa mestá budú od seba navzájom učiť a spoločne dospievať k novým poznatkom. Každé mesto vypracuje miestny integrovaný akčný plán v spolupráci s miestnymi zainteresovanými aktérmi. Mesto Banská Bystrica bude tento akčný plán tvoriť aj s prepojením na tvorbu 2. akčného plánu otvoreného vládnutia so zameraním na akčné kroky v oblasti inovácií vo vnútri mestského úradu, budovania kapacít zamestnancov, resp. odborníkov mestského úradu a depolarizačných stratégií, metód a zručností.

Medzi kľúčové aktivity projektu patria stretnutia na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Lokálne stretnutia zahŕňajú pravidelné stretnutia Rady Spolupracovne/miestnej skupiny pre projekt Agenti Koexistencie. Cieľom týchto stretnutí je zmapovať potreby a názory rôznych skupín a zapojiť ich do procesu tvorby politík. Medzinárodné stretnutia slúžia na vzájomnú výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe medzi partnerskými mestami projektu. Vďaka medzinárodnej spolupráci sa Banská Bystrica môže inšpirovať riešeniami, ktoré sa osvedčili v iných mestách a implementovať ich v miestnom kontexte.

 

Galéria