Všeobecne záväzné nariadenia

VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica

Číslo
94/2001
Schválené
23. októbra 2001
Účinnosť od
15. novembra 2001