Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021

Číslo
9/2022
Schválené
20. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
15. októbra 2022