Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2021 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Číslo
9/2021
Schválené
13. augusta 2021
Vyhlásené
16. augusta 2021
Účinnosť od
1. septembra 2021