Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2021 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica – zrušené

Číslo
8/2021
Schválené
13. augusta 2021
Vyhlásené
16. augusta 2021
Účinnosť od
1. septembra 2021