Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky I. etapa

Číslo
4/2016
Schválené
26. januára 2016
Vyhlásené
29. januára 2016
Účinnosť od
1. marca 2016