Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2022 o ustanovení názvov ulíc v meste Banská Bystrica

Číslo
2/2022
Schválené
8. februára 2022
Vyhlásené
11. februára 2022
Účinnosť od
1. marca 2022