Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica – Zmeny a doplnky IV. etapa

Číslo
2/2017
Schválené
7. februára 2017
Vyhlásené
10. februára 2017
Účinnosť od
15. marca 2017