Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.14/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Banská Bystrica č. 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta v znení VZN č. 25/2014

Číslo
14/2015
Schválené
15. decembra 2015
Vyhlásené
16. decembra 2015
Platnosť do
1. januára 2016