Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 11/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, poslucháča jazykovej školy a žiaka školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na kalendárny rok 2022 – zrušené

Číslo
11/2022
Schválené
20. septembra 2022
Vyhlásené
29. septembra 2022
Účinnosť od
15. októbra 2022