Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta

Číslo
1/2017
Schválené
7. februára 2017
Vyhlásené
10. februára 2017
Účinnosť od
1. marca 2017